ASR har talat med Ylva Jonsson

Sjukgymnast och folkhälsovetare

Ylva arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB, ett vård- och omsorgsboende. Ylva arbetar även med olika projekt med inriktning mot hälsofrämjande åtgärder för äldre och är delaktig i verksamhetens kvalitetsarbete. ASR har diskuterat äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet. Detta är en viktig del i den kvalitet som Stockholms Äldreboende AB erbjuder.

Stockholms Äldreboende AB har vunnit Stockholms stads kvalitetspris 2011. Man arbetar utifrån en klart definierad värdegrund och verksamhetsidé. En av hörnstenarna i verksamhetens strategi är att validera och kompetensutveckla alla medarbetare enligt Kravmärkt Yrkesroll. Inom Kravmärkt Yrkesroll arbetar man med en metod för att värdera, erkänna och kvalitetssäkra utbildningar, som sker utanför den formella skolan.

Medarbetarna valideras inom olika områden, som är viktiga för verksamhetens kvalitet och de boendes vård och trivsel. Efter en validering erbjuds, i de fall där det behövs, utbildningar i t ex svenska, måltidssituationen, dokumentation, läkemedelshantering osv. Lärandeplaner upprättas för de kompetensområden, där utveckling behövs. De upprättas i samarbete mellan medarbetare, en kompetensstödjare och en kompetenshandläggare.

Ylva poängterar att språket är av stor betydelse i kommunikationen med de boende, i kontakten med anhöriga och i den dokumentation, som sköts av omvårdnadspersonalen och som ska ske enligt Socialtjänstlagen. Det stärker en person i yrkesrollen att kunna uttrycka sig bra i den skriftliga dokumentationen. Korrektheten är av yttersta vikt för vård och omsorg.

Det är en trygghet för de boende, när man förstår och blir förstådd. Det är både en kompetenshöjande och självförtroendehöjande insats för medarbetarna. Man stärks i sin yrkesroll, vågar mer och kan bidra till hög kvalitet i verksamheten.

Vi frågar Ylva på vems initiativ språkutbildningen sker. Det är arbetsgivaren som tar initiativ efter det att behovet av utbildning blivit tydligt, t ex i samband med dokumentation, validering eller avtalsuppföljning.

Även kunskaper i främmande språk blir alltmer viktigt inom äldreomsorgen. Äldre personer med andra modersmål glömmer ofta sina kunskaper i svenska och blir vilsna om de inte kan kommunicera med de personer de kommer i kontakt med inom vård och omsorg. Här finns naturligtvis möjligheter att utnyttja medarbetarnas modersmålskunskaper.

Ylva poängterar hur mycket det betyder för både personal och boende att man hela tiden arbetar med kvalitet och kvalitetshöjande insatser utifrån värdegrund och verksamhetsidé.

ASR ser med tillfredsställelse att språkkunskaper är en viktig del i ett äldreboendes kvalitetsarbete.

ASR tackar för ett intressant samtal.

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Logga in