ASR har talat med Margareta Björk

(vid tidpunkten för intervjun) fullmäktigeordförande i Stockholms stad.

Margareta har ett förflutet som lärare, har jobbat på Sveriges Förenade Studentkårer och vid
Sveriges Industriförbund. Till Stadshuset kom hon från posten som ordförande i Södermalms
stadsdelsnämnd. Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar
att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både
yrkesmässigt och som privatperson.

Inlärning av språk bör påbörjas i tidig ålder, då är barn receptiva, nyfikna och orädda. Skolan
har sedan ett stort ansvar att förvalta och fördjupa kunskaperna för att förbereda för studier,
yrkesutbildning och mobilitet i världen.

Är språk ett verktyg för integration?
Absolut. Kunskaper i språk är ingång till allt. Man måste få möjlighet till studier i språk men
även ta ett eget ansvar och ha en vilja att lära sig det språk man behöver för fritid och arbete.

Är språkkunskaper viktigt för en förvaltnings politiker och tjänstemän?
Naturligtvis krävs kunskaper i språk på olika sätt i arbetet från att läsa manualer och rapporter
till att möta gäster från andra länder som stadens företrädare. Som stadens representant vet
Margareta detta av egen erfarenhet från statsbesök och besök av andra länders ambassadörer.
Viktigt är också att kunna tala med medborgare som har andra modersmål än svenska.
Margareta berättar om projekt där staden har utbyte av elever på gymnasienivå med
gymnasier i Kina och Indien, vilket innebär att då behövs ett gemensamt språk som engelska
samt kunskap om värdlandets kulturella och sociala koder.

Är språk och språkutbildning en politisk fråga?
Det fattas politiska beslut på olika nivåer när det gäller språkutbildning i staden och staden
satsar stora resurser på språkutbildning. I stadens uppdrag ligger att ge god service åt
invånarna, vilket naturligtvis också innebär att kunna kommunicera med dem.
Nu satsas t ex mycket på kunskaper i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det är en
viktig del av kvalitetsarbetet inom vård och omsorg att ge personalen möjlighet att använda en god svenska i arbetet, men också ur rättssäkerhetssynpunkt för våra äldre. Staden har också på
sin hemsida information på många olika språk

Språklig mångfald en rikedom
En viktig del är att människor från andra länder och med andra modersmål ska få möjligheter
att bibehålla hemlandets språk och kultur. I Stockholm finns såväl förskolor som
äldreboenden med olika språkliga inriktningar.
Som en stor arbetsgivare kan kommunen även utnyttja de språkkunskaper som människor har
med sig, när de kommer till Sverige men de behöver även goda kunskaper i svenska för att
fungera helt på arbetsmarknaden.

Margareta berättar om Arbetsmarknadsnämnden
Stockholms stad stärker sitt arbete för att få fler människor i jobb. 1 juli 2011 inrättades därför
en ny arbetsmarknadsnämnd och även dess förvaltning. Med detta har staden samlat alla
aktiva insatser som görs för att rusta människor för jobb och nya utmaningar i en förvaltning.

Arbetsmarknadsförvaltningen har tre uppdrag:
• Den ska hjälpa fler arbetslösa till egen försörjning
• Den ska öppna dörrar för unga och nyanlända
• Den ska erbjuda språngbrädor för karriären

Nämnden ansvarar också för SFI-utbildning och för att anordna samhällsorientering för
nyanlända. Nämnden har hand om det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar och
den samordning som krävs med andra nämnder för att hitta nya vägar för ungdomar ut på
arbetsmarknaden eller till studier. Nämnden har också ansvar för minoritetsspråken.

ASR konstaterar med tillfredsställelse att språk, språkkunskaper och utbildning i språk är en viktig fråga i stadens styrande.

ASR tackar för ett trevligt samtal!

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login