ASR har talat med Gunilla Kadin

ASR – Auktoriserades Språkutbildares Riksorganisation har talat med Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus.

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Gunillas intresse för språk väcktes tidigt. Hon tog studenten på latinlinjen, läste sedan engelsk, tysk och fransk handelskorrespondens. Detta fick henne tidigt att inse vikten av yrkesinriktad språkutbildning. Efter studier i pedagogik arbetade hon som lärare på ungdomsgymnasiet och Komvux och undervisade bl a i engelsk affärskommunikation.

På studieförbundet TBV och dess dotterbolag Eductus inleddes sedan en karriär som utbildningskonsult. Tjänsten innebar förutom rådgivning och försäljning av språkutbildningar även ansvar för hela området språk i regionen. Gunilla arbetade internationellt i ICC – International Certificate Conference med utveckling av språkområdet på en europeisk basis. Hon var även TCOs representant i ETUCO – European Trade Union Confederation.

Till vilken typ av företag sålde du språkutbildningar?
Både till offentlig och privat sektor. Som stationerad i Västerås var ABB med olika divisioner en stor kund. Andra kunder var t ex Outokumpu f d Metallverken, Vattenfall, Landstinget och olika kommuner.

Vilken typ av språk ville kunderna ha?
Gunilla konstaterar att rätt språkkunskaper för olika skeden i livet, privat och yrkesmässigt är oerhört viktigt. Hennes kunder köpte utbildningar, som dels höjde nivån både i det skriftliga och muntliga språket och dels skräddarsyddes för uppdrag utomlands och i Sverige. Detta kunde betyda att en  yrkesinriktning tillfördes, som sedan vinklades om kunden t ex skulle hålla ett anförande eller delta i en förhandling. En viktig variabel är den interkulturella delen, vilket var ett naturligt inslag i språkutbildningarna. Att veta hur ett samhälle fungerar och hur man uppträder i andra kulturer kan vara avgörande vid en affärsuppgörelse.
Företag valde ibland att köpa utbildning till medföljande familj. Allt för att underlätta etableringen i ett annat land. Fungerar familj och familjeliv så fungerar även den utsände medarbetaren.

Vilken typ av kurser föredrog kunderna?
Modeller och former för utbildningarna gjordes upp i samråd med kunden. Det kunde röra sig om gruppundervisning alternativt one-to-one utbildningar i Sverige eller utbildningar utomlands ibland tillsammans med olika samarbetspartners i respektive land. Ofta ville kunderna ha någon form av officiellt certifikat efter avslutad utbildning. Detta kunder erbjudas i samarbete med Cambridge University och ICC.

Vilka språk var aktuella?
Engelska med olika inriktningar och på olika nivåer dominerade. Men beroende på kundens exportmarknad kunde även andra språk bli aktuella. Framsynta företag insåg att exporten kunde stimuleras och öka om parterna hade ett gemensamt språk vid kontakter och förhandlingar. Det gällde då att kombinationen av språkliga nivåer att stämma med inriktning ”yrkesspråk”.

Prioriterar företag, förvaltningar och organisationer utbildningar i språk?
Många företag, som antingen arbetar mot utländska marknader eller som skickar medarbetare till dotterbolag och filialer utomlands ser språkkunskaper som en viktig del av kompetensutveckling. Likafullt ser man även företag som lågprioriterar den delen av personalutbildningen.

Detta förbryllar Gunilla och även andra språkföretag. Idag finns forskning på området, som visar att ett lands exportindustri ökar med ökande kunskaper i språk hos medarbetarna.  Läs mer: Språkekonomi - Stockholms universitet

Vad är viktigt för kunden – pris, kvalitet, tillgänglighet?
Dessvärre tittar kunder ibland i första hand på priset, vilket kan resultera i att man inte får den kvalitet, som krävs. Det kan då bli dyrare med byte av leverantör och ev ny upphandling än om man från början prioriterat även kvalitet och innehåll.

Säljargument?
Som utbildningskonsult måste man ta till sig och förstå kundens bransch och behov för att kunna erbjuda rätt typ av utbildning. Kunden måste känna att man diskuterar med någon som både kan branschen och mycket om yrkesinriktad språkutbildning. Andra säljargument är naturligtvis utbildarnas kunskap och erfarenheter, att man kan erbjuda en bra administrativ back-up och att man kan möta kundens behov med stor flexibilitet.
Att medarbetaren, på ett bra sätt, klarar av sina arbetsuppgifter utomlands eller i Sverige på ett främmande språk. Ofta behöver skickliga yrkespersoner addera språkkunskaper inom sitt område för att bli helt räntabla för sitt företag eller sin organisation.

ASRs guide för köp av språkutbildning
ASR bad Gunilla titta på och fundera över hur hon som säljare upplever den guide ASR har sammanställt som hjälp till kund. Se hela guiden på www.asrsprakutbildning.se Köpa språkutbildning . Vi diskuterade kring förberedelser, genomförande och återkoppling.
Förberedelse: Kontakten med kund oerhört viktig för att säkerställa vad man vill ha. Deltagarna måste genomgå en behovsanalys och ett språkligt test, som sedan diskuteras med kunden innan utbildningen läggs upp. Utbildarna måste vara helt på det klara med detta innan man påbörjar arbetet. Under hela genomförandet är det viktigt med en kontakt mellan säljare, kund och lärare för att säkerställa att man är på rätt väg.
Genomförande: Rätt utbildarkompetens, rätt material och god administration runt utbildningen är viktigt.
Återkoppling: Utvärdering och förnyade språkliga test som rapporteras och diskuteras med uppdragsgivaren.

Gunilla upplever att ASRs guide även kan vara till hjälp för genomförare av språkutbildning vid själva säljsamtalet.
Avslutningsvis betonar hon igen vikten av goda kunskaper i främmande språk i den alltmer internationaliserade värld vi lever i. Sverige är dessutom ett exportberoende land. Det kan bli dyrt för företag, förvaltningar och organisationer att inte satsa tillräckligt på medarbetarnas kunskaper inom detta område!

ASR tackar Gunilla Kadin för ett intressant samtal om att inspirera till att satsa på utbildningar i språk med yrkesinriktning som viktig del av personalutbildningen.

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login