ASR har talat med Johan Pohl

Som ägnat sitt yrkesliv åt olika branschförbund

Johan Pohl, som är en erfaren organisationsmäniska och som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund i skilda roller. Han har i botten en samhällsvetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet. Hans erfarenheter spänner från ledamot i Juseks styrelse, ombudsman på Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, till ledamot av Allmänna Reklamationsnämnden och Hyresnämnden i Stockholms län och olika företroendeuppdrag i dåvarande Hantverksorganisationen och Företagarnas Riksorganisation. Johan har bl a verkat i Svenska fotografer, Optikerföretagen i Sverige, Sveriges Fotterapeuter, Sveriges Tapetmästare samt Ägarfrämjandet.

ASR är en branschförening för språkutbildningsföretag. Vi undersöker nu vad en sådan organisation är och vad ett medlemskap kan tillföra medlemmarna och betyda för hela branschen. Vi ställde nedanstående frågor till Johan.

Vad är en branschorganisation?
En branschorganisation tillvarartar ett yrkes eller en branschs särintressen. Målet är att leverera en optimal medlemsnytta. När det gäller mindre branschföreningar vars medlemmar många gånger är ägarledda småföretag sammanfaller ofta den egna kompetensutvecklingen med branschutvecklingen och ägarens intresse att leda utvecklingen.

Hur vanligt är det att tillhöra en branschförening?
Tillhörigheten till en branschorganisation är naturligt avhängig teknikutvecklingen och konkurrenssituationen. I vissa branscher är anslutningsgraden mycket hög. Det kan röra sig om upp till 50-60 % av företagen men i andra är den mycket låg. Det gäller framför allt nya branscher och där andelen egenföretagare är mycket hög. Generellt kan man säga att organsationer i tjänsteproducerande branscher med starkt nyföretagande har svårare att attrahera företagen.

Är branschorganisationer vanligt bland tjänsteföretag?
Av tradition anses varuproducerande branschföreningar ha lättare att rekrytera medlemmar. Inom tjänstesektorn är det svårare eftersom det ofta blir ett glapp mellan branschens utveckling och de etablerade företagen. Det räcker att tänka på IT-utvecklingen och annat nyskapande inom t ex designområdet för att förstå att entreprenörerna/innovatörerna många gånger inte ser någon tydlig medlemsnytta med en anslutning.

Hur fungerar en branschförening?
I branschföreningar ligger tyngdpunkten på yrkeskompentensfrågor, näringspolitiska synpunkter och bedömningar av branschens framtida utveckling. Det säger sig självt att en liten branschorganisation har små resurser och måste prioritera verksamheten tydligt. Det gäller framför allt organisationer som består av ägarledda småföretag. Här är det emellertid viktigt att medlemmarna tillsammans arbetar för att lyfta fram sina och branschens frågor.

Vad är nyttan av att vara med?
Medlemsnyttan varierar givetvis mellan medlemmarna. För arbetsgivarorganisationer betyder medlemsnytta att man accepterar löneavtal som vidmakthåller lönsamheten och att man blir konkurrenskraftig internationellt. Arbetsfred är här ett nyckelord. Många upplever också att branschrelaterade försäkringar, sak- och person, ger en trygghet då branschens specifika behov kan tillgodoses till en rimlig kostnad. För andra kan det handla om att delta i möten, konferenser, mässor och internationella kontakter till gagn för företaget. Det kan också handla om att genom kurser och seminarier utveckla företaget och dess personal.
En mycket viktig fråga som alla branscher mer eller mindre har behov av är myndighets- och politikerkontakter.

Hur hanterar man att organisationen består av konkurrerande företag?
Konkurrensen mellan medlemmarna brukar normalt inte vara något problem. Många organisationer har antagit regler om inbördes relationer mellan medlemmarna. Man kan även anta internationella Handelskammarens regler om ”code of ethics” som reglerar detta.
Det kan naturligtvis bli problem när personer ska utses till förtroendeposter, t ex föreningsord- förande. En känslig situation kan uppstå om ett av medlemsföretagen är marknadsledande. Man får undvika att främja gruppbildningar för då kan föreningen lätt fraktioneras och grupper gå ur och bildar egna föreningar. Det gäller t ex situationen där kedjeanslutna medlemmar och fristående medlemmar ser på marknadsutvecklingen på olika sätt. Då kan det lätt uppstå starka spänningar med splittring som följd.

Hur kan en branschorganisations organisation se ut?
Små branschföreningar har normalt ingen regional organisation utan kanske bara lokala kontaktpersoner. Större organisationer har i regel en regional organisation, många gånger genom länsdistrikt.
Många branschförbund innehåller i sig också grenar av branschen. Ett exempel är Sveriges Tapetserarmästare som organiserar, möbeltapetserare, gardindekoratörer och sadelmakare. Det löser man ofta genom sektioner eller (del)branschgrupper. Det kan i sin tur leda till diskussioner om prioriteringar och var tyngdpunkten i föreningens lobbyarbete skall ligga. Ett klassiskt problem är när en organisation växer och diversifieras i olika delbranscher. Då uppstår lätt konfliktsituationer om var organisationens resurser skall ligga och vilket in- flytande de olika delbranscherna ska ha i t ex styrelsen eller vid ombudsför-

Att tillhöra en branschförening är viktigt för att:

  • arbeta för branschens utveckling
  • arbeta mot samma mål
  • tillsammans arbeta för kvalitet
  • tillvarata gemensamma intressen
  • utveckla och utvecklas tillsammans

ASR tackar för ett mycket intressant samtal!

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login