Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll från Internationella Skolorna
Erik Holmquist från Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår under 2011 en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa, IS – Internationella Skolorna och Folkuniversitetet i Stockholm.

Kvalitetsrevision
Krav på kvalitet i språkutbildningar finns, men det räcker inte. Lika viktigt är att kontrollera att kraven uppfylls. En kvalitetsrevision är oerhört viktig, när man arbetar i förtroendebranschen. Under 2011 genomförs därför en kvalitetsrevision av alla ASRs medlemsorganisationer av en oberoende revisor. En oberoende revisor är naturligtvis en förutsättning för en seriös kvalitetssäkring.

ASRs revision grundar sig på kvalitetsdokumentet Q3000 baserat på relevanta kriterier för kvalitetsarbete inom språkutbildning. Se www.asrsprakutbildning.se/kvalitet.

ASR har haft tillfälle att tala med två medlemsorganisationer, som genomgick kvalitetsrevision i februari 2011.


Hur förberedde ni er?
Möte med medarbetare för att gå igenom Q3000, genomgång av frågor, genomgång av processer och insamlande av adekvata dokument. Saknades t ex en skriftlig rutin togs en sådan fram. Utmärkt tillfälle att se över de egna rutinerna.

Ställdes relevanta frågor?
Ja, eftersom frågorna hela tiden sätter individen/kunden i fokus. Ganska många detaljfrågor inom varje del av dokumentet. Frågorna utgjorde grund för en ganska djup diskussion.

Viktiga frågor
Rekrytering av lärare, krav på kompetenser, lärares anställningsvillkor och möjligheter till vidareutbildning. Hur säkerställer man kvalitet enligt ett gemensamt dokument om man arbetar med underleverantörer?

Kan revisionen säkerställa kvalitet?
Företag och myndigheter har och ska ha höga krav på det de köper, inte minst på lärarna. Q3000 visar hur ASRs medlemmar arbetar med kvalitet och en oberoende revision säkerställer kravuppfyllelse.

Uppföljning och återkoppling
Diskuterades vikten av att göra uppföljningar under utbildningens gång för att ha möjlighet att justera någon del.

Övrigt
Revisorn träffade även två pedagoger, huvudlärare och besiktigade undervisningslokaler.

Revisorn
ASR har tidigare talat med Carl-Johan Gestrup om hans tankar på kvalitetsrevision grundad på Q3000. Han anser att dokumentet fungerar bra. Han delar ASRs uppfattning om att kunden ska vara nöjd med hela upplevelsen. Förutom kunskap inom området språk och språkutbildningar behöver aktörerna en kunskap om samhälle, näringsliv och adekvat lagstiftning. Även detta framgår i de samtal han för med medlemmarna.

Kicki, Ulla och Erik upplevde revisionen som positiv både för de egna organisationerna och för kundens möjlighet att kontrollera kvalitet i hela processen.

ASR tackar för trevligt samtal!

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login