ASR har talat med Eva-Marie Ek

runt ämnet "Språk ger mer affärer"

Eva-Marie Ek, tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige, är i botten språkvetare och arbetade på kommissionen som översättare, språkgranskare och en språkens ambassadör. I samband med den europeiska språkdagen ansvarade Eva-Marie för ett seminarium ”Språk – hinder eller hjälpmedel för företagen?”
Bakgrunden är diskussioner som idag förs på initiativ av Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur – ”Språk ger mer affärer”

Vilka är EUs språkmål?
Kunskaper i språk är av största vikt för:
- individen och kulturarvet
- arbetsmarknadens utveckling och rörlighet
- integration och interkulturell kompetens
En EU-medborgare bör kunna två språk förutom det egna modersmålet. Enligt en EU-barometer från 2006, där frågan var ”hur många språk behärskar du?”, kunde man konstatera att Sverige låg väl till. 90% uppgav att de behärskade ett främmande språk och 48% att de behärskade två. Detta kan jämföras med hela unionens snitt: 56 % ett språk och 28% minst två. Sverige ligger alltså väl till. Detta kan bl a bero på vår allmänna utbildningsnivå, en god språkpedagogik samt t ex att vi inte dubbar film och TV-produktioner.

Hjälper kunskaper i språk företag att nå nya marknader?
Naturligtvis hjälper språk företag att öka exportmöjligheter, att etablera sig i andra länder och att öka samarbeten. Fil dr Ingela Bel Habib har gjort en jämförelse mellan Sverige och Danmark. Hon konstaterar att medan svenska företag använder 3 språk så använder danska 12 stycken. Andelen företag som har en flerspråkig exportstrategi ligger på 68% i Danmark och 27% i Sverige. I Danmark använder 95% av företagen engelska jämfört med 86 % i Sverige. Tyska används av 80% jämfört med 25% i Sverige. Franska används av 32% av danska företag jämfört med 14% i Sverige. Danmark ökar sin export av både varor och tjänster mer än Sverige delvis beroende på detta.

Finns språkekonomi?
Ett växande forskningsfält under namnet språkekonomi betonar allt mer språkets och
flerspråkighetens betydelse för ekonomin i allmänhet och exportutvecklingen i synnerhet.
Inom språkekonomisk forskning uppskattas språkbarriärer minska bilateral handel upp till
75%.
Francois Grin, professor i språkekonomi vid universitetet i Genéve visar i sin bok
”Economics of the Multilingual Workplace” (2009) att den schweiziska språkmångfalden
genererar motsvarande 9 procent av Schweiz BNP.

Den viktiga rörligheten
Grundtanken med EUs språkpolitik är att öka rörligheten inom unionen för både människor,
varor och tjänster. Detta är viktigt, inte minst, ur ett demokratiseringsperspektiv. Den inre
marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, är en av grundstenarna i
EU-samarbetet. Arbetet med att utveckla EU:s inre marknad och den grund som den bidrar
med till den externa handelspolitiken är av stor betydelse för att främja export och import.

Branschinriktade språkkunskaper
En god allmän språkkunskap räcker inte alltid, när man t ex ska förhandla och etablera sig i
ett annat land. Det är viktigt att lära sig branschens språk också.

Språk öppnar dörrar. Språk ökar förståelse. Språk genererar bättre affärer. Språkkunskaper är
viktiga för individen, både som privatperson och som yrkesperson i ett öppet Europa och en
öppen värld. Vi ska också vara rädda om Europas språkliga mångfald.

ASR tackar för ett trevligt och intressant samtal.

ASR har talat med


Ingela Bel Habib om språkekonomi

Ingela forskar bl a inom områden som rör språkekonomi, handelsfrämjande, export och arbetsmarknad.

- Språkkunskaper är av stor betydelse för ett företags utveckling och ekonomi.

Läs mer här.

ASR har talat med


Eva-Marie Ek

Tidigare språkansvarig på EU-kommissionens representation i Sverige och tillika språkvetare diskuterar kring ämnet "Språk ger fler affärer".

Läs mer här

ASR har talat med


Karin Ehnbom-Palmquist,
ASRs språkambassadör, generalsekreterare i föreningen "Svenskar i Världen"

Karins hela yrkesliv har haft en internationell prägel.

När vi frågar om vikten av att tala språket i det land man verkar svarar hon att det är helt avgörande för hur man ska lyckas med sitt uppdrag.

Läs mer här

ASR har talat med

Kicki Emanuelsson och Ulla Petzäll, Internationella Skolorna och Erik Holmquist, Folkuniversitetet i Stockholm

Samtliga medlemsorganisationer i ASR genomgår en kvalitetsrevision. ASR har talat med representanter för två av dessa medlemsföretag.

Läs mer här

ASR har talat med


Carl-Johan Gestrup

Specialiserad på frågeteknik för fördjupade kontakter och bedömningar i samtal och intervjuer.

Carl-Johan betonar vikten av en kvalitetsrevision. Alltmer handlar om förtroende, inte minst gäller det företag som ska stärka språkkunskaperna hos medarbetare som blir representanter i mötet med en annan kultur.

Läs mer här

ASR har talat medJohan Pohl om branschorganisationer

Johan Pohl är en erfaren organisationsmäniska med en samhällsvetenskaplig utbildning, som arbetat hela sitt yrkesverksamma liv i bransch- och yrkeförbund.  

Läs mer här.

ASR har talat medYlva Jonsson om kunskaper i språk som viktig kvalitetsfaktor i äldreomsorgen

Ylva Jonsson arbetar som sjukgymnast på Stockholms Äldreboende AB.

ASR diskuterar äldres rätt att kunna kommunicera obehindrat med ett äldreboendes personal– på svenska eller på det egna modersmålet med Ylva.

Läs mer här

ASR har talat med


Margareta Björk, f d fullmäktigeordförande i Stockholms stad, om språk och språkkunskaper i kommunal förvaltning


Margareta lägger stor tonvikt vid de mjuka frågorna i samhället och betonar att språk, studier i språk och vikten av kunskaper i språk finns med hela livet, både yrkesmässigt och som privatperson.

Läs mer här.

ASR har talat med


Jennifer Forsberg om svenskars kunskaper i engelska

Jennifer Forsberg, är född i Storbritannien och utbildad lärare där.

Hur duktiga på engelska är svenskar egentligen?

- Många svenskar har uppnått en bekvämlighetsnivå, där man känner sig hyfsat säker. Den nivån räcker emellertid inte hela vägen i yrkeslivet.

Läs mer här

ASR har talat med


Ulla Nissen, om den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk

Genom sitt arbete i ICC och genom andra internationella kontakter fick Ulla Nissen, centralt ansvarig för språkutveckling på Folkuniversitetet, kännedom om ”språkskalan”.

Hon och Folkuniversitetet arbetade för att introducera den i undervisningen i både främmande språk och svenska. Idag är referensramen ett officiellt hjälpmedel i Sverige.

Läs mer här

ASR har talat med


Maria Sjöström Gisslén, handläggare för språkfrågor på EU-kommissionen i Stockholm.


En viktig uppgift är att sprida budskapet om nödvändigheten att lära sig främmande språk. En EU-medborgare rekommenderas att kunna minst två språk förutom det egna modersmålet.  Alla medlemsländers språk är officiella EU-språk, idag 24 stycken.

Läs mer här

ASR har talat med


Gunilla Kadin, f d utbildningskonsult på TBV/Eductus,
om arbetet som utbildningskonsult

Gunilla är pedagogen som arbetat med att entusiasmera och inspirera kunder till att köpa utbildningar i språk och interkulturell kommunikation. Den egna erfarenheten har fått henne att inse att ”man med språkkunskaper kan erövra världen”.

Läs mer här.

Login